GENERAL TERMS & CONDITIONS

First of all, thank you for visiting www.bohotravelart.com. Boho Travel Agency is the local excursion provider to be recommended as a reputable provider. You may book the tour by e-mail, online inquiry form, mobile and other means of remote communication, or with our authorized partner agents.

Please note that these are the terms and conditions that apply to your bookings and payment. By making a booking with Boho Travel Art you are deemed to have agreed to these terms and conditions so please read them carefully.

Working hours for direct contact:

Mon-Sun: 09:00-15:00 CET

Direct communication is via mobile and messaging apps like Viber and WhatsApp +385 (98) 881 016. Sales are made without the physical presence of the client, via e-mail /online info@bohotravelart.com.

The CUSTOMER orders travel products and services by email or inquiry form on the website. Prices displayed on the website are of informative purpose as the final price depends on your final choice of agreed services.

PRICES are in Croatian Kuna. Prices shown in EUR are informative only. The amount you will be charged is obtained through the conversion of the price in Euro into Croatian Kuna according to the current exchange rate of the Croatian National bank. Agency is not in VAT system and prices do not include it.

DAY TOURS (excursions) BOOKING

– You select offered excursion from the website and send us an email or fill out the inquiry form with the information regarding preferred date and time, number of people and additional service and interests (pick-up, duration etc.)

– Agency sends the reply to you about the availability of the service. Before booking/concluding tour contract you shall be provided with the final overview of excursion

– After we have agreed on tour (excursion) itinerary you want to book, you will receive bank transfer payment info and tour booking and contract

– The deposit is 50% of the full amount and it is not refundable.  The balance payment is due 2 days before booked term or in cash on the spot, directly to the guide

– After the deposit is received, you will receive the travel documents and voucher with all information and details about the excursion

In the case of the shared tour, you have right to reduced price according to the total number of people.

The service which is the object of the sale is considered ordered when you select it, confirm the manner of payment and successfully finalize the bank transfer process.

THE TRAVEL DOCUMENTS are confirmation of the purchase and the payment. It includes: voucher and tour booking and contract written notices and emergency contact (phone number and e-mail).

THE VOUCHER clearly defines the ordered service and the clients: voucher number, service ordered, date of service, time of service use (hour), price, departure location, number of customers, possibly first and last names of customers.

In general, TOURS include tourist guide, transport by vehicle or boat and food services, museum and fortress tickets.

In the case of extra service, please make sure you ordered it during booking. All extra services during tour should be paid directly.

CANCELLATION by you: The deposit or amount of 50 % is going to be charged if the tour is cancelled less than 2 days (48 hours) before the start of the tour.

The Agency strongly recommends purchasing travel insurance consequences of accident and illness, insurance from the risk of damage and loss of baggage and voluntary health insurance of persons during travelling and staying abroad. Insurance information will be provided upon request.

Cancellation or Program change by Boho Travel Art Agency: If the tour is cancelled by Agency, the Customer shall be entitled to the full refund of the amount paid, not including the compensation of damages.

In the case of the risk assessment, Agency holds the right to cancel service and exclude any person from the tour. In such case, no refund or compensation of damage will be made to the excluded individual.

Boho Travel Art obligates to care about the provision of services and the quality selection of service providers in accordance with the best business practices, to take care of your rights and interests in compliance with the best tourism practices.

You have a right to a price reduction and/or compensation for damages where the travel services are not performed or are improperly performed.

PRIVACY POLICY

In the case of damage caused by you, you take full responsibility and cover the damages immediately.

You are obliged to give us information of any medical issues on time due to the tour you have booked.

Pursuant to the Croatian Law on the Provisions of Tourism Services, Boho Travel Art has contracted an insolvency insurance at the insurance company ALLIANZ ZAGREB D.D. – PODRUŽNICA SPLIT, policy number 1500-05-2297698.

Terms and Conditions are an integral part of the Contract between you and Boho Travel Art Agency. By booking you fully accept these Terms and Conditions.

Key rights under Directive (EU) 2015/2302

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

Internet turistička agencija Boho Travel Art pruža usluge izleta.  Izlet možete bukirati emailom, online upitnim obrascem, mobitelom te drugim sredstvima komunikacije, kao i preko autoriziranih partnera.

Molim Vas, obratite pozornost da se ovi opći uvjeti odnose na Vaše bukiranje iplaćanje te sadrže element ugovora o izletu. Kupnjom izleta Boho Travel Art, smatra se da ste ove opće uvjete pažljivo pročitali i prihvatili.

Radno vrijeme za osobni kontakt:

Pon-Ned: 09:00-15:00 sati

Tijekom radnog vremena možete uspostaviti direktnu komunikaciju putem mobitela ili aplikacija poput Vibera i WhatsAppa. Prodaja se sklapa bez fizičke prisutnosti klijenta online, email: info@bohotravelart.com.

KUPAC (Vi) naručuje turističke proizvode i usluge emailom ili online upitnim obrascem web stranice. Cijene prikazane na stranici su informativne, a finalna cijena ovisi o Vašem izboru izabranih usluga.

CIJENE su u hrvatskim kunama. Cijene prikazane u eurima su informativne prirode. Iznos će biti biti obračunat i naplaćen prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan transakcije. Agencija nije u sustavu PDV-a te su cijene prikazane bez njega.

PROCES BUKIRANJA TURA (izleta)

  • Izaberete jedan od ponuđenih izleta s web stranice i pošaljete nam email ili ispunite online upitni obrazac s podacima željenog polaska (datum i sat), broj osoba i dodatnih usluga i potreba (potrebe prijevoza s mjesta polaska i sl.)
  • Agencija Vam šalje odgovor o dostupnosti usluge. Prije bukiranja/uključenog ugovora o izletu, dobit ćete pregled o svim dogovorenim detaljima izleta
  • Nakon što smo dogovorili itinerar ture (izleta) kojeg želite kupiti, primit ćete podatke za uplatu te ugovor s dogovorenim itinerarom. Po uplati ukupnog iznosa ili 50 % rezervacije ukupnog iznosa, ugovor se smatra pravovaljanim
  • Uplata rezervacije od 50% od cijelog iznosa je nepovratan. Ostatak uplate do cijelog iznosa je 2 dana prije bukiranog termina ili se plaća u gotovini direktno vodiču
  • Nakon što je rezervacija uplaćena, primit ćete vaučer sa svim informacijama i detaljima izleta

U slučaju izleta dijeljenog s drugim izletnicima, imate pravo na smanjenu cijenu prema ukupnom broju izletnika.

Uslugom prodaje se smatra izabrani i naručeni izlet, odabir uplate te izvršeno plaćanje.

VAUČER jasno definira naručene usluge i kupce: broj vaučera, naručene usluge, datum i vrijeme (sat) usluge, cijenu, mjesto polaska, broj izletnika i moguće ime i prezime izletnika.

Općenito, TURE (IZLETI), uključuju turističkog vodiča, prijevoz vozilom ili brodom te ulaznice.

U slučaju dodatnih usluga, budite sigurni da ste ih naveli tijekom bukiranja. Sve dodatne usluge tijekom izleta se plaćaju direktno.

U slučaju OTKAZIVANJA usluge s Vaše strane: rezervacija, odnosno iznos od 50% će ostati naplaćen ukoliko ste otkazali unutar 2 dana (48 sati) prije sata polaska.

Agencija preporučuje kupnju osiguranja od posljedica nesretnog slučaja i bolesti na putovanju, oštećenja i gubitka prtljage, dragovoljno zdravstveno osiguranje za vrijeme puta i boravka u inozemstvu, osiguranje za slučaj otkaza putovanja te osiguranje kojim se osiguravaju troškovi pomoći i povratka putnika u mjesto polazišta u slučaju nesreće i bolesti, staviti na raspolaganje informaciju o sadržaju tih osiguranja te opće uvjete ugovora o osiguranju. Informacije o osiguranju će biti pružene po upitu.

Pri kupnji izleta se smatra da su Vam dodatna osiguranja navedena u prethodnom stavku ponuđena i preporučena.

Otkaz ili promjena programa izleta od strane Boho Travel Art agencije: ukoliko je izlet otkazan od strane Agencije, uplaćen iznos, bez uključene naknade štete, će Vam u potpunosti biti vraćen.

U slučaju procjenjenog rizika, Agencija zadržava pravo otkazivanja usluge isključivanja osobe iz izleta. U tom slučaju, povrat uplaćenog iznosa i kompenzacija štete neće biti izvršena.

Agencija se obvezuje da će s pažnjom dobrog poduzetnika provoditi usluge, birati kvalitetne izvršitelje usluga te brinuti o Vašim pravima i interesima u skladu najbolje turističke prakse.

REKLAMACIJE i prigovori koji se nisu mogli riješiti na licu mjesta, se podnose u pisanom obliku. Potrebno je osigurati dokaz iz kojeg se vidi da usluga nije pružena na način kako je bilo ugovoreno. Reklamaciju ste dužni uložiti u roku od 7 dana nakon završetka pružene usluge. Sve reklamacije nakon tog vremena, neće biti uzete u obzir.

Agencija je dužna donijeti pismeno rješenje na ovaj prigovor u roku od 14 dana po primitku prigovora. U svrhu prikupljana informacija, rok se može produžiti na još 14 dana, ukupno 28 dana. Dok postupak rješenja traje, a ukupno najviše 14, odnosno 28 dana od dana ulaganja prigovora, kupac se neopozivo odriče posredovanje bilo koje druge osobe, arbitraže UHPA-e ili neke druge institucije kao i prava na tužbu, te se obvezuje da neće davati informacija u medije.

Najviši iznos nadoknade po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos usluge.

Sve sporove ćemo nastojati razriješiti sporazumno. U suprotnom je nadležan sud u Splitu. Mjerodavno pravo je hrvatsko pravo.

Imate pravo na smanjnje cijene ili kompenzaciju štete ukoliko je ugovorena usluga djelomično izvršena ili uopće nije izvršena.

Ukoliko ste Vi počinili štetu, preuzimate potpunu odgovornost te pokrivate tršokove štete na licu mjesta.

Također ste dužni na vrijeme dati informacije Vašeg zdravstvenog stanja i kondicije ovisno o turi koju ste izabrali.

PRAVILA O PRIVATNOSTI

U skladu sa Zakonom o turističkoj djelatnosti, Agencija je sklopila ugovor o odgovornosti s osiguravajućom kućom ALLIANZ ZAGREB D.D. – PODRUŽNICA SPLIT, broj police 1500-05-2297698

Upute i uvjeti sastavni su dio Ugovora između Vas i Boho Travel Art-a. Pri plaćanju u cijelosti prihvaćate program i ove Upute i uvjete.

Ključna prava po direktivi (EU) 2015/2302